Untitled Document
   Kapitacija - šta je to i čemu služi

„Svaki građanin Srbije trebalo bi da ima svog izabranog lekara i mora da zna kako se zove njegov lekar. To je put vraćanja poverenja u zdravstveni sistem. Kapitacija podrazumeva promenu načina finansiranja zbog toga što se pretpostavlja da taj način finansiranja sadrži neke delove koji se tiču motivisanja doktora i sestara u domovima zdravlja da rade mnogo više preventivnih pregleda koji su planirani u radu domova zdravlja. Nije kapitacija sama po sebi cilj, ona podrazumeva da vi plaćate dom zdravlja ne po tome koliko ima kvadrata i ljudi, već po tome koliko građana gravitira tom domu zdravlja... "

 

Prof. dr Tomica Milosavljević

ministar zdravlja Republike Srbije

 

Šta je kapitacija?

Kapitacija predstavlja mehanizam plaćanja gde lekar ili zdravstvena ustanova dobijaju unapred određeni fiksni iznos sredstava za određeni vremenski period (mesečno, tromesečno, godišnje) za svakog pacijenta koji se registrovao kod tog lekara ili zdravstvene ustanove kako bi obezbedila pružanje svih predviđenih zdravstvenih usluga (na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou).

Iznos novca koji se obezbeđuje je unapred definisan i ne zavisi od toga koje su usluge u tom vremenskom periodu pružene. Kod ovog načina plaćanja lekar ili zdravstvena ustanova snose značajan rizik, sama zdravstvena ustanova na neki način postaje malo zdravstveno osiguranje. Iznos kapitacije se određuje u odnosu na očekivane troškove pružanja zdravstvene zaštite.

Količina novca u kapitaciji može biti fiksna ili “prilagođena riziku”. Povećana fiksna količina odnosi se najčešće na pol, godine, hronične bolesti i socijalni status.

U našem sistemu primarne zdravstvene zaštite (PZZ) doneta je odluka o postepenom prelasku sa finansiranja samo na osnovu broja zaposlenih i njihovih kolektivnih ugovora na plaćanje prema broju opredeljenih pacijenata prema svakom zaposlenom. Na taj način smanjiće se “uravnilovka” u kojoj oni koji rade primaju isto koliko i oni koji ne rade ili rade manje.

 

"Sistem kapitacije trebalo bi da donese veće zadovoljstvo i lekaru i pacijentu, lekaru kroz adekvatnu nagradu za uloženi trud, a pacijentu veću brigu za njega i njegovo zdravlje. Sistem podrazumeva da lekar bude plaćen prema broju pacijenata koji su opredeljeni za njega, a opredeljenje pacijenta prema određenom lekaru zavisi od kvaliteta pružene usluge. Svakako da će pacijent birati lekara koji za njega ima više vremena i koji se bolje brine o njegovom zdravlju. Što se tiče same formule plaćanja, ona će za početak biti jednostavna, a kasnije nadograđivana. Za početak se planira da lekar na osnovnu zaradu bude dodatno stimulisan prema broju opredeljenih pacijenata. Kasnije će u tu formulu biti uvedeni neki drugi kriterijumi kao što je, recimo, broj preventivnih pregleda...".

Svetlana Vukajlović,
direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije

 

Projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Podrška primeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji“ finansira Evropska unija. Aktivnosti na projektu započete su u septembru 2007. godine i trajaće do kraja 2010. godine. Vrednost projekta je 5 miliona eura od čega je 2,5 miliona namenjeno za tehničku pomoć a 2,5 miliona za nabavku IT opreme za zdravstvene ustanove koje su uključene u projekat.

* tekst preuzet sa sajta www.kapitacija.org

Preuzimanje izjave o izboru lekara u pdf formatu

 

 

Izjavu možete popuniti u 3 primerka (sa podacima koje znate) i odneti na šalter ambulante gde Vaš izabrani lekar radi.

Napominjemo samo da u školskom i predškolskom odeljenju potpisanu izjavu mora da donese roditelj, a ne dete samostalno.***Tekstovi su preuzeti od raznih autora i dostupni su javnosti u raznim oblicima.