Zaštita pacijentovih prava

 

   Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika Doma zdravlja "Bečej", može podneti prigovor Savetniku za zaštitu prava pacijenata.

   Zakon o pravima pacijenata („Sl.glasnik RS“ br. 45/13) stupio je na snagu 30.05.2013. godine , a primenjuje se od 01.12.2013. godine.

   Stupanjem na snagu Zakona o pravima pacijenata prestaju da važe odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br. 107/05) koje se odnose na Zaštitnika pacijentovih prava u zdravstvenim ustanovama.

   Zaštitu prava pacijenata po Zakonu o pravima pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koja obavlja poslove Savetnika za zaštitu prava pacijenata – Savetnik pacijenata.

   U jedinici lokalne samouprave u Opštini Bečej zaštitu prava pacijenata pruža Savetnik pacijenata:

Ime i prezime:   Karolina Smieško, dipl.pravnik
Adresa:   Bečej, Trg Oslobođenja br.2., prizemlje soba br. 5.
Radno vreme:   radnim danom od 08 – 14,00 čas.
Telefon:   064/82-83-872
E-mail:   karolina.smiesko@becej.rs