Untitled Document


          Istorijat Doma zdravlja

                 Zdravstvena zaštita u Bečeju i okolnim mestima ima davnašnje i duboke korene. Privatnih lekarskih ordinacija je u Bečeju, ali i u okolnim
mestima bilo od davnina. Neke od njih su bile veoma ugledne i razvijene, sa iskusnim i sposobnim kadrovima, tako da je poznato da su se u njima vršile
mnoge složene procedure i pružale komplikovane zdravstene usluge.

     Začeci savremene organizacije zdravstvene zaštite se naziru posle II svetskog rata. U periodu od 1945. do 1946. godine formira se u okviru državnog sektora više ambulanti, ordinacija, službi, dispanzera i drugih oblika organizovanja. Ambulante opšte medicine su otvarane odmah posle rata po kvartovima, kasnije mesnim zajednicama, u svim naseljenim mestima.

     Već 1945. godine je osnovano porodilište u Bečeju, a 1958. godine u Bačkom Petrovom Selu i Bačkom Gradištu. U selima su porodilišta radila do 1968. godine, a porodilište u Bečeju sve do 1991. godine.
     Antituberkulozni dispanzer je osnovan 1946. godine na lokaciji pored kanala DTD, gde je imao svoj stacionar, laboratoriju, ekonomat, kuhinju, administraciju i sve što je bilo potrebno za samostalan rad.
     Stomatološka zdravstvena zaštita je osnovana 1946. godine.
     Narodna Apoteka je osnovana 1946. godine.
     Dispanzer za zaštitu zdravlja dece se profiliše kao služba 1955. godine, kada se smešta u zgradu u gornjem parku u kojoj i danas radi.

     Šezdesetih godina dolazi do integracionih procesa u kojima se pojedine do tada samostalne ustanove i službe međusobno spajaju, da bi u tоku tog perioda došlo do formiranja Doma zdravlja kao jedinstvene i samostalne ustanove koja je primarnom zdravstvenom zaštitom pokrivala sva mesta u Opštini.

     Godine 1974. Domu zdravlja se pripaja i Narodna Apoteka.

     Šezdesetih i sedamdesetih godina došlo je ekspanzije izgradnje novih velikih građevinskih objekata namenjenih potrebama smeštaja zdravstvenih službi. Tako su izgrađeni:

 • Zgrada u ulici Nestora Džiitova 1965. godine,
 • Centralna zgrada Doma zdravlja 1968. godine,
 • Ambulanta u Mileševu 1970. godine,
 • Zdravstvena stanica u Bačkom Petrovom Selu 1974. godine,
 • Zdravstvena stanica u Bačkom Gradištu 1980. godine.

     Izgrađeni kao i postojeći objekti su obezbedili prostorne mogućnosti za razvoj mnogih zdravstvenih službi. Obzirom da je u to vreme bilo i političke volje i sredstava, a posebno ambicije i želje zdravstvenih pregalaca, osnivaju se i razvijaju jedan po jedan organizacioni i sadržajni oblici kao:

 • Medicinska laboratorija,
 • RTG kabinet,
 • Patronažna služba,
 • Medicina rada,
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija,
 • Specijalističko-konsultivne službe,
 • Savetovalište za dijabetičare,
 • Onkološko savetovalište,
 • Hitnа medicinska pomoć i drugo.

            Tako postavljeni sadržaji i organizacija zdravstvene zaštite su bili i ostali temelji savremenog ustrojstva i sadržine rada Doma zdravlja, koji se danas
                  sastoji iz 9 službi u okviru kojih ima 21 odeljenje raspoređenih u 14 objekata sa oko 265 zaposlenih radnika.